Portfolio

Lev Investments asset manages over three million square feet across 20+ U.S. states.

Scroll

Our Investments

Sort By Location Square Footage
Alexandria, LA Retail 3,176 SF
Augusta, GA Retail 4,415 SF
Augusta, GA Retail 3,691 SF
Augusta, GA Retail 8,229 SF
Buffalo, NY Retail 11,347 SF
Chicago, IL Retail 3,663 SF
Chico, CA Retail 16,750 SF
Dallas, TX Multifamily 98,620 SF
Dallas, TX Retail 2,533 SF
Dallas, TX Multifamily 41,365 SF
Dallas, TX Multifamily 90,748 SF
Dallas, TX Multifamily 90,185 SF
Dallas, TX Multifamily 120,500 SF
Dallas, TX Multifamily 176,452 SF
Dayton, OH Retail 1,895 SF
Houston, TX Retail 31,689
Kansas City, MO Retail 2,542 SF
Knoxville, TN Retail 17,769 SF
Las Vegas, NV Retail 10,000 SF
Las Vegas, NV Retail 106,667 SF
Little Rock, AR Retail 10,721 SF
Los Angeles, CA Multifamily 12,528 SF
Los Angeles, CA Retail 30,299 SF
Los Angeles, CA Multifamily 9,712 SF
Los Angeles, CA Residential 6,946 SF
Los Angeles, CA Multifamily 11,983 SF
Los Angeles, CA Multifamily 15,135 SF
Los Angeles, CA Multifamily 8,328 SF
Los Angeles, CA Multifamily 4,320 SF
Los Angeles, CA Multifamily 4,032 SF
Los Angeles, CA Multifamily 16,560 SF
Los Angeles, CA Residential 4,134 SF
Los Angeles, CA Residential 4,100 SF
Los Angeles, CA Multifamily 2,832 SF
Los Angeles, CA Multifamily 2,400 SF
Los Angeles, CA Multifamily 4,010 SF
Los Angeles, CA Multifamily 9,754 SF
Los Angeles, CA Multifamily 3,744 SF
Los Angeles, CA Multifamily 7,728 SF
Los Angeles, CA Multifamily 7,171 SF
Los Angeles, CA Multifamily 15,530 SF
Los Angeles, CA Multifamily 7,500 SF
Los Angeles, CA Multifamily 5,308 SF
Louisville, KY Retail 10,135 SF
Memphis, TN Retail 2,711 SF
Phoenix, AZ Retail 143,000 SF
San Antonio, TX Multifamily 20,770 SF
San Antonio, TX Multifamily 73,280 SF
San Antonio, TX Multifamily 135,547 SF
San Antonio, TX Multifamily 42,780 SF
San Antonio, TX Multifamily 49,114 SF
San Antonio, TX Multifamily 316,503 SF
San Antonio, TX Multifamily 24,486 SF
San Antonio, TX Multifamily 139,376 SF
San Antonio, TX Retail 27,383 SF
Santa Clarita, CA Retail 12,960 SF
St. Louis, MO Retail 19,699 SF
Tallahassee, FL Retail 2,963 SF
Tampa, FL Retail 2,500 SF
Tulsa, OK Retail 6,000 SF
Tulsa, OK Retail 25,008 SF
Willits, CA Retail 3,560 SF
Total: 2,073,097 SF